دوربین مخفی خفن جدید.مردم آزاری جدید . کلیپ خنده دار مردم آزاری
۱۹ام آذر ۱۳۹۶ کلیپ

دوربین مخفی خفن جدید

دريافت این ویدیو

حجم ۳ مگابایت

 

مردم آزاری خفن نبینی نصف عمرت بر فناست

 

دوربین مخفی خفن جدید

 

داستانک امروز | بهلول (طنز)

سوال هارون از بهلول

روزي هارون الرشید که مست باده ناب بود درون قصري مشرف به دجله بود و به تماشاي آبهاي خروشان

دجله مشغول . درون این حال بهلول بر هارون وارد شد . هارون الرشید خنده مستانه نمود و بعد از خوش

آمد به بهلول امر نشستن داد و به او اعلام کرد :

امروز یک معما از تو سوال می نمایم . اگر جواب صحیح دادي هزار دینار زر سرخ به تو می دهم و

چنانچه از جواب عاجز بمانی امر می کنم از همین محل تو را به دجله اندازند ، بهلول اعلام کرد من به زر

احتیاجی ندارم ولی به یک شرط قبول می نمایم .که اگر جواب معماي تو را صحیح دادم ، باید صد نفر

از اشخاصی که درون زندانهاي تو و از دوستان من می باشند را آزاد نمایی و اگر جواب صحیح ندادم مرا

درون دجله غرق نما . هارون قبول نمود و معما را بدین طریق طرح نمود :

اگر یک گوسفند و یک گرگ و یک دسته علف داشته باشیم و بخواهیم این سه را به تنهایی یک یک

از این طرف رودخانه به اين ط رف ببریم ، آیا به چند طریق باید آنها را به اين طرف رودخانه برد که نه

گوسفند علف را بخورد و نه گرگ گوسفند را ؟ بهلول اعلام کرد :

اول باید گرگ را بگذاریم و گوسفند را اين طرف رودخانه ببریم و بعد برگردیم علف را برداریم و

ببریم و چون علف را اين طرف رودخانه بردیم باز گوس فند را برگردانیم به جاي اول و گوسفند را

بگذاریم و گرگ را ببریم و بعد هم برگردیم و گوسفند را بر داریم و ببریم . بنابراين اینها یک به یک برده

می شوند و نه گوسفند می تواند علف را بخورد و نه گرگ می تواند گوسفند را بدرد .

هارون اعلام کرد : احسنت جواب صحیح دادي ، بعد بهلول نام یکصد نفر از دوستان را که تمامي آنها از

شیعیان علی (ع) بودند اعلام کرد و م  نشی تمامي آنها را ذکر نمودند و چون به نظر هارون رسید و آنها را

شناخت از شرط خود سرباز زد ولی با اصرار بهلول فقط ده نفر را بخشید و از زندان آزاد نمود .

دوربین مخفی خفن جدید

با ما هـــــــمـــــــراه باشید
www.comerline.com


مطالب پیشنهادی